Certyfikacja CE

Dostosowanie do minimalnych wymagań BHP

Oferujemy pomoc w dostosowaniu maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. oraz z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE. Pomagamy również w przeprowadzeniu procedury analizy ryzyka, audytów niezgodności, kompleksowo przeprowadzając władającego przez wszystkie etapy procesu w celu oznakowania symbolem CE.

Na początku współpracy analizujemy maszynę pod kątem wymagań, sformułowanych przez dyrektywy obowiązujące rynków unijnych. W tym celu określamy, do jakiej kategorii należy dana maszyna i które Dyrektywy Nowego Podejścia będą dla niej obowiązujące. Deklaracja Zgodność UE/WE ( potocznie Certyfikat CE) związany jest z bezpieczeństwem użytkowania danego urządzenia, dlatego na tym etapie dokonujemy analizy zagrożeń oraz przeprowadzamy ocenę ryzyka, a także inne wymagane odpowiednimi przepisami (np. ATEX).

Na podstawie wniosków z analiz i badań ustalamy, jakie działania należy podjąć, by uzyskać pełną zgodność maszyny/urządzenia z wymogami odpowiednich przepisów, w tym: z normami zharmonizowanymi.

W kolejnym etapie koncentrujemy się bezpośrednio na przygotowaniu maszyny do uzyskania Deklaracji Zgodności UE/WE: wskazujemy wymagania, które musi ona spełnić, by możliwe było nadanie jej znaku CE. Listę wymagań sporządzamy na podstawie analizy odpowiednich przepisów prawa i norm.

Ostatnim działaniem, podejmowanym w ramach procesu certyfikacji, jest wystawienie Deklaracji Zgodności WE potwierdzającej, że maszyna spełnia wszystkie obowiązujące ją dyrektywy unijne. Deklaracja Zgodności UE/WE pozwala na oznakowanie maszyny znakiem CE.

W skład kompleksowo przeprowadzonego procesu certyfikacji wchodzą zatem:

  1. Określenie kategorii maszyny w świetle przepisów unijnych, porównanie jej z odpowiednimi dyrektywami oraz analiza zagrożeń i ryzyka,
  2. Stworzenie listy działań, które należy podjąć, by dostosować maszynę do wymagań prawnych UE i Polski – audyt niezgodności
  3. Analiza przepisów prawa i norm w zakresie certyfikacji,
  4. Analiza dostępnej dokumentacji lub stworzenie nowej zgodnej z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej
  5. Ocena zgodności po dostosowaniu
  6. Wystawienie dokumentu Deklaracji Zgodności UE/WE

Uzyskanie certyfikatu to złożony proces, ale jeśli powierzysz certyfikację naszym specjalistom, bez problemu wypełnisz wszystkie procedury i formalności.

Skontaktuj się z nami, by skorzystać z kompetentnego i fachowego doradztwa.